Spring naar hoofd-inhoud

Zorg op school

In onze school telt ieder kind mee. Elk kind is uniek. Daarom benaderen we ze niet alleen als groep maar ook individueel. Zo kunnen we voor iedereen onderwijs op maat geven.

 

Alle kinderen vanaf groep 1 worden nauwkeurig gevolgd in hun ontwikkeling en leerprestaties met het leerlingvolgsysteem (LVS). Indien er door de school, dan wel door de ouders, een probleem ervaren wordt m.b.t. de ontwikkeling van een kind, dan bespreekt de leerkracht dit met de intern begeleider, de ouders en het kind. In overleg wordt een actieplan opgesteld om de problemen op te lossen. Soms is daar hulp voor nodig van buiten de school. In overleg met de ouders wordt gekeken wat de beste oplossing is.

 

Ouders moeten schriftelijk hun toestemming verlenen als we besluiten hulp van buiten in te roepen via het Zorg Advies Team (ZAT) of indien we andere ondersteuning nodig hebben van buiten onze school. Het kind kan door de eigen leerkracht worden geholpen binnen de groep. Hier wordt dan een handelingsplan voor opgesteld. Als een leerkracht het kind niet VOLDOENDE verder kan helpen in zijn eigen groep dan kan er hulp van buiten worden gevraagd. In de bouwvergadering of in overleg met de IB-er wordt dan naar een oplossing gezocht.

 

De IB-er is de intern begeleider. Op onze school is dat juf Wendy BORGT.. In de praktijk is het meestal zo, dat een groepsleerkracht een probleem ervaart en daarbij hulp zoekt. De intern begeleider (IB-er) is dan de aangewezen persoon om het gemelde probleem nader te onderzoeken en om na te gaan hoe hulp geboden kan worden. Vervolgens zal zij ook, als dat nodig is, deze hulp in gang zetten. Hierbij gaat het overigens niet alleen om leerproblemen, maar ook om gedragsproblemen. 

Aan dit soort onderzoeken en extra hulp zijn geen kosten voor ouders verbonden. Als de ouders buiten de school om onderzoeken willen laten doen, dan is dat wel voor eigen rekening.