Skip to main content

Zorg op school

In onze school telt ieder kind mee. Elk kind is uniek. Daarom benaderen we ze niet alleen als groep maar ook individueel. Zo kunnen we voor iedereen onderwijs op maat geven.

Alle kinderen vanaf groep 1 worden nauwkeurig gevolgd in hun ontwikkeling en leerprestaties met het leerlingvolgsSysteem (LVS). Indien er door de school, dan wel door de ouders, een probleem ervaren wordt m.b.t. de ontwikkeling van een kind, dan bespreekt de leerkracht dit met de intern begeleider, de ouders en het kind. In overleg wordt een actieplan opgesteld om de problemen op te lossen. Soms is daar hulp voor nodig van buiten de school. In overleg met de ouders wordt gekeken wat de beste oplossing is.

Ouders moeten schriftelijk hun toestemming verlenen als we besluiten hulp van buiten in te roepen via het Zorg Advies Team (ZAT) of indien we andere ondersteuning nodig hebben van buiten onze school. Het kind kan door de eigen leerkracht worden geholpen binnen de groep. Hier wordt dan een handelingsplan voor opgesteld. Als een leerkracht het kind niet verder kan helpen in zijn eigen groep dan kan er hulp van buiten worden gevraagd. In de bouwvergadering of in overleg met de IB-er wordt dan naar een oplossing gezocht.

De IB-er is de intern begeleider. Op onze school is dat juf Wendy. Mocht de hulp voor uw kind structureel nodig zijn dan wordt u daarvan uiteraard op de hoogte gebracht. Er wordt dan een individueel handelingsplan opgesteld en dit wordt regelmatig door de leerkracht met de ouders besproken.

Als een kind echt niet geholpen kan worden op onze school, zoeken we hulp bij externe deskundigen. Soms is extra onderzoek nodig om te weten waar precies het probleem ligt. Extra onderzoek kan via het zorgplatform geregeld worden. In overleg met het ZAT kan gekeken worden welk onderzoek nodig is. Aan dit soort onderzoeken en extra hulp zijn geen kosten voor ouders verbonden. Als de ouders buiten de school om onderzoeken willen laten doen, dan is dat wel voor eigen rekening.

Onze school heeft een orthotheek waarin een verzameling van hulpmiddelen staat om kinderen met speciale behoeften te kunnen helpen. Ook wordt er door de directie en het bestuur formatieruimte vrijgemaakt om de hulp aan alle zorgleerlingen goed te kunnen realiseren. Naast de remedial teacher die op onze school al werkzaam is en zich vooral bezighoudt met de hulp aan kinderen met specifieke leerproblemen, is er op school ook een intern begeleider aanwezig die hulp op schoolniveau organiseert en co├Ârdineert. Voor onze school is juf Wendy de IB-er. In de praktijk is het meestal zo, dat een groepsleerkracht een probleem ervaart en daarbij hulp zoekt. De intern begeleider (IB-er) is dan de aangewezen persoon om het gemelde probleem nader te onderzoeken en om na te gaan hoe hulp geboden kan worden. Vervolgens zal zij ook, als dat nodig is, deze hulp in gang zetten. Hierbij gaat het overigens niet alleen om leerproblemen, maar ook om gedragsproblemen.