Skip to main content

De ouderraad

De ouderraad probeert via hand- en spandiensten het zo aangenaam mogelijk te maken op school voor de kinderen. Men helpt met festiviteiten zoals Sinterklaas, Pasen enz.
De ouderraadsleden worden gekozen door de ouders en hebben 3 jaar zitting. Ze zijn in principe herkiesbaar. Er is echter weinig animo voor het werk van de ouderraad. Als u zin heeft om een keer te komen kijken of het iets voor u is, kunt u altijd een vergadering bijwonen. Deze zijn openbaar in vinden plaats op school.

De ouderraad bestaat uit tenminste 5 personen.
De voorzitter, penningmeester en secretaris worden door de ouderraadsleden gekozen.

De ouderraad heeft geen eigen statuten, wel een huishoudelijk reglement.

De ouderraad verricht hand- en spandiensten. Ze vergadert eenmaal per maand en zonodig meerdere keren. De voorzitter leidt de vergadering en coördineert de werkzaamheden binnen de ouderraad. De penningmeester stelt in overleg met de ouderraad de begroting op voor het komende schooljaar en stelt de jaarrekening op. De secretaris notuleert de vergaderingen en verzorgt de in- en uitgaande post. Eenmaal per jaar legt de ouderraad verantwoording af voor al haar activiteiten. In het jaarverslag staan alle activiteiten toegelicht die de ouderraad het afgelopen schooljaar heeft ondernomen. Ook wordt het financiële plaatje toegelicht en de begroting voor het komende schooljaar. 

Hier vindt u het jaarverslag van de ouderraad schooljaar 2015-2016

De ouderraad bestaat schooljaar 2017/2018 uit de volgende leden:

Mevr. C. van Eenenaam, voorzitter
Mevr. S. Grguric, penningmeester
Mevr. E. Stallaart, secretaris
Mevr. M. O'Shea
Mevr. E. Dogge
Dhr. P. Vinke
Mevr. S. Verstraten
Mevr. N. Bogaert
Mevr. A. Bouthoorn
Mevr. E. Geuze
Mevr. A. de Roos

Vrijwillige bijdrage:

De vrijwillige bijdrage voor de ouderraad voor het schooljaar 2016-2017 bedraagt € 12,00 voor gezinnen met 1 kind op school en € 22,00 voor gezinnen met 2 of meer kinderen op school. In oktober van elk jaar wordt de contributie vastgesteld voor het nieuwe schooljaar. 

De ouderraad is te bereiken via ouderraadantonius@hotmail.com